Jean-Philippe CLAESEN, Notaris te Hoeilaart

 

Jean-Philippe CLAESEN

Notaris te Hoeilaart

Opzegging door de verhuurder

In drie gevallen kan de verhuurder de lopende huurovereenkomst vervroegd beëindigen, telkens met een vooropzeggingstermijn van 6 maanden (vertrekpunt is de eerste dag van de maand volgend op de opzeggingsmaand).

 

Eigen gebruik

De verhuurder kan op elk ogenblik opzeggen, voor zover hij het verhuurde goed:

  • persoonlijk en werkelijk gaat betrekken of laat betrekken door een familielid tot in de derde graad en dit binnen het jaar na het verstrijken van de opzeggingstermijn;
  • en dit eigen gebruik gedurende ten minste 2 jaar werkelijk en doorlopend uitoefent.

Let op: de opzeggingstermijn kan niet verstrijken vóór het einde van de eerste driejarige periode indien de opzegging gegeven wordt opdat een bloedverwant in de derde graad het goed zou kunnen betrekken.

In de opzeggingsbrief moet de identiteit van de persoon die het goed zal betrekken vermeld worden evenals de graad van verwantschap die hij heeft met de verhuurder.

De verhuurder is op basis van deze opzeggingsgrond geen enkele vergoeding verschuldigd aan de uitgezette huurder, behalve indien één van de voormelde voorwaarden niet nageleefd werd. In dat geval heeft de uitgezette huurder recht op een vergoeding die gelijk is aan 18 maanden huur!
De huurder kan het bewijs van de band van verwantschap vragen.

 

Grote verbouwingswerken

Opzegging is mogelijk voor de uitvoering van grote verbouwingswerken, tegen het einde van elke driejarige periode en mits een opzegtermijn van 6 maand.

Deze werken moeten aan vier voorwaarden voldoen:

  • het moet gaan om “wederopbouw”, “verbouwing” of “renovatie”;
  • de werken moeten in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige bestemming van het gebouw;
  • en moeten betrekking hebben op het door de huurder betrokken gedeelte;
  • de kostprijs van de werken moet gelijk zijn aan minstens 3 jaar huur.

De verhuurder moet aan de huurder kennis geven van de stedenbouwkundige vergunning, een omstandig bestek, een beschrijving van de werkzaamheden of een aannemingsovereenkomst. Eén van deze stukken moet op het ogenblik van de opzegging voorhanden zijn.

De werken moeten aangevat worden binnen 6 maanden en beëindigd zijn binnen 24 maanden na het verstrijken van de gegeven opzeggingstermijn (tenzij in geval van verlenging, zie hierna).
Ook hier heeft de huurder recht op vergoeding (18 maanden huur) indien de verhuurder één van de voormelde voorwaarden niet eerbiedigt.

 

Zonder motief

Bij het verstrijken van elke driejarige periode is opzegging mogelijk, zelfs zonder reden.
De vergoeding die te betalen is door de verhuurder, bedraagt 9 maanden huur zo de huur beëindigd wordt bij het verstrijken van de eerste driejarige periode en 6 maanden bij het einde van de tweede driejarige periode.

 
 

Opmerking: In de huurovereenkomst zijn afwijkende bedingen mogelijk wat de opzeggingsmogelijkheden van de verhuurder betreft (uitsluiting of beperking ervan).

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .