Jean-Philippe CLAESEN, Notaris te Hoeilaart

 

Jean-Philippe CLAESEN

Notaris te Hoeilaart

Opzegging door de huurder

De huurder kan op elk ogenblik opzeggen, zonder motief, mits vooropzeg van 3 maanden (vertrekpunt is de eerste dag van de maand volgend op de opzeggingsmaand).

 

Er is een opzeggingsvergoeding verschuldigd indien de opzegging binnen 1ste driejarige periode gebeurt: deze bedraagt 3, 2 of 1 maand huur naargelang de overeenkomst beëindigd wordt gedurende respectievelijk het eerste, tweede of derde jaar. Die vergoeding is echter niet verschuldigd in geval van tegenopzegging.

Tegenopzegging: ingeval de verhuurder de huur vervroegd heeft opgezegd, heeft de huurder altijd de mogelijkheid om een tegenopzeg te doen met een opzeggingstermijn van slechts 1 maand (zonder enige opzeggingsvergoeding).

In het huurcontract kan de opzeggingsmogelijkheid van de huurder niet beperkt of uitgesloten worden.

Voor een woninghuurovereenkomst waarbij de huurder het gehuurde goed uitsluitend als woning- hoofdverblijfplaats gebruikt, kan de huurder op ieder ogenblik onmiddellijk en zonder formaliteiten de huur beëindigen, indien de verhuurder niet heeft voldaan aan zijn bijzondere registratieverplichting en dit vanaf 1 juli 2007. Dit geldt wel niet voor de huur van korte duur.

 

Beëindiging door onderlinge toestemming

Het spreekt vanzelf dat beide partijen steeds, in onderlinge toestemming, de lopende huurovereenkomst kunnen beëindigen. Het is uiteraard steeds aangewezen dit op papier te zetten; een onderhandse akte is voldoende.

 

Verlenging wegens buitengewone omstandigheden

Basisregel: de huurder kan wegens buitengewone omstandigheden steeds de verlenging vragen van de huurperiode wanneer de huurovereenkomst eindigt ten gevolge van een opzegging.

Wanneer en hoe? De huurder verzoekt de verhuurder per aangetekende brief uiterlijk 1 maand voor de vervaldag de huurperiode te verlengen.

Bij gebrek aan een akkoord zal de bevoegde vrederechter zich uitspreken en zal hij ook de duur bepalen van de verlenging; er is geen maximumduur voorzien. Ook zal hij, ingeval hij een verlenging toestaat, op verzoek van de verhuurder een verhoging van de huurprijs kunnen goedkeuren voor de duur van de verlenging of nog de vergoeding die de verhuurder bij een niet gemotiveerde opzegging verschuldigd is opheffen of beperken.

De huur is slechts eenmaal hernieuwbaar door de vrederechter, indien er zich nieuwe buitengewone omstandigheden voordoen voor de huurder.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .