Jean-Philippe CLAESEN, Notaris te Hoeilaart

 

Jean-Philippe CLAESEN

Notaris te Hoeilaart

De huurprijs

Principe: het bedrag is vrij door partijen te bepalen.

Eerste uitzondering: bij verlenging van de huur van korte duur kan de basishuurprijs niet worden gewijzigd.

Tweede uitzondering: bij opeenvolgende huurovereenkomsten van korte duur met verschillende huurders die beëindigd worden door een opzegging uitgaande van de verhuurder.
De verhuurder moet de huurprijs vermelden in alle verhuurberichten (internet, advertenties, kranten,...).

 

Indexatie

Principe: de huurprijs is indexeerbaar in geval van geschreven huur zelfs al is dit niet uitdrukkelijk voorzien in het contract. In geval van mondelinge overeenkomst voor huur is geen indexatie van de huurprijs mogelijk.

Wanneer en hoe? Eenmaal per jaar, ten vroegste op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, op basis van de gezondheidsindex.

Formule: basishuurprijs x nieuwe index / aanvangsindex

De aanvangsindex is deze van de maand die voorafgaat aan de maand waarin de overeenkomst werd ondertekend.
De nieuwe index is deze van de maand voorafgaand aan die van de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

 

Voorbeeld

Een overeenkomst werd ondertekend op 15 december 2013 - de huurperiode loopt vanaf 1 januari 2014 tot 31 december 2023.

De indexering in januari 2015 gebeurt als volgt:
Huurprijs x nieuwe index (= december 2014) / Aanvangsindex (= november 2013)

 

Op verzoek: de indexatie gebeurt niet automatisch, maar moet schriftelijk gevraagd worden door de verhuurder en heeft slechts terugwerkende kracht tot maximaal 3 maanden voorafgaand aan dit verzoek.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .